จากประสบการณ์ ติดตามสถานะการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
สู่อนาคต การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระยะยาว
ความรู้ที่จะสมจากการผลิตเครื่องอัดอากาศ การปฏิบัติตามระบบจัดการพลังงาน ISO50001 และการดำเนินการวัดผล CMVP ทำให้ทีมบริการของบริษัทฟู่เซิ่ง สามารถช่วยผู้ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ และลดต้นทุนการผลิตได้

การบริการด้านเทคนิคการประหยัดพลังงาน รวมถึง :

01การวัดประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศแบบ รายเครื่อง
วัตถุประสงค์:

เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในปัจจุบัน และเพื่อประเมินอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนในอนาคต

การปฏิบัติ :

ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของลม เครื่องวัดแรงดันดิจิตอล และเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อวัดกำลังการผลิตลมของเครื่องอัดอากาศขณะที่เครื่องทำงานเต็มกำลัง ทำให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของเครื่องภายใต้สภาวะที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้ใช้ได้ทราบประสิทธิภาพของเครื่องในปัจจุบัน

02การตรวจสอบการรั่วไหลของระบบท่อลม
วัตถุประสงค์:

โรงงานทั่วไปจะมีอัตราการรั่วไหลของลมในระบบประมาณ 10 ~ 30% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด การค้นหาและแก้ไขจุดที่มีการรั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความต้องการเท็จสำหรับอากาศอัดได้ หรือพูดได้ว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีงบประมาณมาก

การปฏิบัติ:

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลแบบอัลตราโซนิค ใช้เพื่อหาแหล่งที่มาของการรั่วไหล และคำนวณปริมาณของอากาศอัดที่สูญเสียไป ตามความถี่เสียงที่ตรวจพบจากความดันภายในท่อ และที่จุดรั่ว ช่วยคำนวณค่าใช่จ่ายจากปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปในแต่ละปีได้

03การวิเคราะห์ปริมาณอากาศของระบบอัดอากาศ
วัตถุประสงค์:

เพื่อหาโหมดการควบคุมปริมาณอากาศของระบบอัดอากาศที่ดีที่สุด โดยอาศัยค่าเฉลี่ยความแปรผันของปริมาณอากาศที่การใช้สูงสุด และต่ำสุด เพื่อลดเวลา และลดการสูญเสียพลังงานขณะเครื่องUn Load

การปฏิบัติ:

การตั้งค่าแรงดันระหว่างเครื่องอัดอากาศแต่ละตัว เป็นการกำหนดลำดับการทำงานของเครื่องอัดอากาศหลัก และเครื่องสำรอง ซึ่งสามารถกำหนดลำดับการทำงานของเครื่องจากระยะไกลได้โดยผ่านตัวควบคุมอัจฉริยะ

04การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศ
วัตถุประสงค์:

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ

การปฏิบัติ:

ดำเนินการตรวจสอบพลังงาน 10 ขั้นตอนในระบบอัดอากาศ เพื่อค้นหา และประเมินจุดที่มีโอกาสจะนำมาปรับปรุงในเบื้องต้น การประเมินแบบละเอียดต้องมีการวัดค่า และวินิจฉัยเพิ่มเติม รวมถึงการวัดประสิทธิภาพรายเครื่อง, การวิเคราะห์การใช้ลมในระบบ, การค้นหาจุดรั่ว ฯลฯ

05ติดตั้งแพลตฟอร์มช่วยจัดการพลังงาน EnMSสำหรับเครื่องอัดอากาศ
จุดประสงค์:

เป้าหมายของระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 คือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มการจัดการการตรวจสอบพลังงานช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการใช้พลังงานในปัจจุบันของระบบอัดอากาศที่มีอยู่ และเพื่อตรวจหาทุกวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ

การปฏิบัติ:

สร้างเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดพลังงานในระบบอัดอากาศเช่น เครื่องวัดไฟฟ้า, เซ็นเซอร์แรงดัน, เซ็นเซอร์แรงดันจุดน้ำค้าง, เครื่องวัดอัตราการไหลของลม ฯลฯ ข้อมูลที่วัดโดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะถูกโอนเข้าไปยังแพลตฟอร์มEnMS ของ Fusheng GoService cloud โดยผ่านเทคโนโลยี IoT ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูสถานะการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ:
  1. การออกแบบที่กำหนดเอง การออกแบบระบบเครื่องอัดอากาศแต่ละโรงงานไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เราจึงปรับแต่ง และออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานจริง
  2. เครื่องอัดอากาศที่ผสานการทำงานร่วมกับระบบ IoT ช่วยลดเวลาที่ผู้ใช้ต้องบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสถานะการทำงานของเครื่องได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายออนไลน์
  3. ระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ ก่อน และหลังการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน จะบันทึกข้อมูลก่อนการปรับปรุง และนำไปเปรียบเทียบกับผลหลังปรับปรุง โดยระบบนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการวัดด้วยมือแบบต่างๆ
06ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน ของบริษัท ฟู่เซิ่ง โซนเอเชียแปซิฟิก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจากต่างประเทศ

บริษัทฟู่เซิ่งมีพนักงานกว่า 180 คน ใน ไต้หวัน, จีน และเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ISO50001 EnMS Lead Auditor certificate และ 5 คนในจำนวนนี้ยังได้รับประกาศนียบัตร CMVP International Certificate อีกด้วย

Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.